Smoothing, splines…

2 kredit, 8 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Ferenci Tamás

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a simítás alapgondolatát és a LOESS simítót, valamint a spline-okat, használatuk a regresszióban, rövid kitekintéssel az additív modellekre.

Tematika:

A simítás alapfeladata. A LOESS simító. Alul- és túlsimítás. A spline-ok fogalma, használatuk logikája. Spline-regresszió becslése bázisfüggvényekkel. Penalizálás, optimális büntetőtag meghatározása keresztvalidációval. Additív modellek.

Kötelező irodalom:

Ferenci T, Simítás, spline-regresszió, additív modellek, https://tamas-ferenci.github.io/FerenciTamas_SmoothingSplinesGAM/

Ajánlott irodalom:
Wood SN, Generalized Additive Models: an introduction with R, CRC, 2017

Számonkérés:
Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós és nyitott (esszé) kérdésekkel.