Bevezetés a statisztikába R-rel

Tanfolyam: 20+10 óra (előadás + gyakorlat) + 20 óra önálló tanulás

Oktatók: Dr. Harnos Andrea és Abonyi-Tóth Zsolt

Az oktatás formája: online + elearning

Időpont: a tanfolyam lezárult. Igény esetén indítjuk újra, akár online, vagy élő tanfolyamként. Érdeklődjön a biomat@univet.hu email címen! A kurzus e-learning formában folyamatosan elérhető.

Irodalom
Reiczigel J., Harnos A., Solymosi.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Nagykovácsi (megrendelhető: biostatkonyv.hu illetve online tankönyv)

A képzésre jelentkezőknek az online tankönyvhöz 6 hónapos ingyenes hozzáférést biztosítunk.

A tanfolyam célja:

Az alapvető statisztikai modellek és módszerek megértetése és alkalmazása. A gyakorlaton az R programot (vagy az ahhoz készített R commander grafikus interfészt használjuk, igény szerint).

Tematika

Alapvető valószínűségszámítási ismeretek (valószínűség, valószínűségi változók és eloszlásuk)

A statisztika két ága, problématípusok. Alapfogalmak: populáció, minta. Mintavétel, skálák, rangok. Adatok ábrázolása. Leíró statisztikák. Transzformációk. Becslés: pontbecslés és intervallumbecslés. Konfidenciaintervallumok.

Statisztikai hipotézisvizsgálatok (nullhipotézis és alternatív, tesztstatisztika, első- és második fajta hiba, szignifikancia és p-érték). A leggyakrabban használt hipotézisvizsgálatok (várható értékre, varianciára).

Nemparaméteres próbák (előjelpróba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis próba). Medián-próba.

Illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálat. Valószínűségek vizsgálata.

Korreláció- és regressziószámítás. Korrelációs együtthatók, tulajdonságaik. Lineáris regresszió. Regressziós diagnosztika.

Varianciaanalízis.

R gyakorlat:

Adatbeolvasás és manipulálás, leíró statisztikák, táblázatok, ábrák készítése, próbák, regresszió, eredmények közlése.