Bevezetés a statisztikába

5 kredit, 20 kontakt óra + 16 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Harnos Andrea

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat bevezetni a statisztika alapfogalmaiba, a leíró statisztika, valamint az induktív statisztika alapvető elméletébe és módszereibe.


Tematika:

Alapfogalmak. Leíró statisztika, exploratív elemzések.Pont és intervallumbecslések az átlagra, varianciára, valamint a populációs arányra. Hipotézisvizsgálatok. Gyakran használt statisztikai próbák átlagokra, varianciákra és eloszlásokra, valószínűségekre, gyakorisági adatokra. Varianciaanalízis, többszörös összehasonlítások. 


Kötelező irodalom:

Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Nagykovácsi

Számonkérés:
Házi feladatok elkészítése, elektronikus teszt + szóbeli vizsga